Skip available courses

Available courses

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับทางธุรกิจ 

ศึกษาหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำ  หน่วยแสดงผล  อุปกรณ์รับข้อมูล  อุปกรณ์เก็บข้อมูล  และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐาน  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลและวิธีใช้ของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจขนาดใหญ่  ขนาดกลาง ขนาดเล็กในปัจจุบัน เช่น ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการเงิน  การบัญชี การตลาด เป็นต้น  ตลอดจนการนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา  และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจโดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้

ข้อสอบประมวลความรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาหลักการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานทั้งภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและภายนอกองค์กรเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากตัวอย่าง ในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานของโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบอินเทอร์เน็

309112 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security) ศึกษาระบบความปลอดภัย การเข้ารหัส การวิเคราะห์รหัส มาตรฐานการเข้ารหัส ข้อมูล เทคนิคการสร้างรหัสและข้อตกลงในการสื่อสาร การจัดการระบบรหัสสาธารณะ ลายมือชื่อแบบดิจิตอล ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล การเข้าไปในระบบฐานข้อมูล ระบบการตรวจหาผู้บุกรุก แบบจำลองความมั่นคงของสารสนเทศ การปฏิเสธการให้บริการ หลักการตรวจสอบการเข้ารหัสการใช้คีย์กับสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง กฎแห่งสิทธิ์ มาตรฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of อาจารย์วิยะดา พลชัย
สร้างจิตอาสา
by อาจารย์วิยะดา พลชัย - Thursday, 19 December 2013, 4:39 AM
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้จัดโครงการ คอมฅนดี : สร้างจิตอาสา สร้างสุขลักษณะที่ดี จากพี่ๆ สู่น้อง ๆ

มอบกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำให้กับ น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ

 


 
Picture of อาจารย์วิยะดา พลชัย
โครงการ AccessApplication for Business System
by อาจารย์วิยะดา พลชัย - Thursday, 19 December 2013, 4:37 AM
 

โครงการ AccessApplication for Business System   

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ในวันที่ 23-24  ธันวาคม 2556 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-2

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี