เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564