เกี่ยวกับสาขาวิชา

1. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู

2. ความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งการส่งเสริมการผลิตครูที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ตอบสนองประเทศชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพครู โดยมีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่พัฒนาบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีจิตสำนึกครู มีคุณธรรม และจริยธรรม อันสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคนเพื่อรับใช้สังคมและตลาดแรงงาน

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
3.1 สามารถประกอบวิชาชีพครูหรือผู้สนับสนุนทางการศึกษา โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับของคุรุสภา
3.2 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
3.3 มีทักษะและเทคนิค มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกความเป็นครู มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.5 มีความสามารถในการพัฒนาตน ใฝ่รู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และบริบททางการศึกษา