ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี  71190

โทรศัพท์/โทรสาร 034-534074