อาจารย์ สุภาพร พรมใส

อาจารย์ สุภาพร พรมโส

  • ตำแหน่ง กรรมการ

สถานที่ติดต่อ

  • ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1

การติดต่อสื่อสาร

  • email:
  • facebook:

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท
  •  ปริญญาตรี

ผลงานวิชาการ
สื่อตำรา

งานวิจัย

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา